కార్టూ”నిజం”

Saaranga cartoon-05-11-14.jpg final

మీ మాటలు

*