నీలాంటి నిజం

jaya

 

 

 

 

 

 

నిజం నీలాంటిది

వేళ్ళూనుకున్న మర్రిలా

వూడల వూహలు వేలాడేస్తుంది

కొన్ని ఇంద్రజాలాలు మొలకెత్తుతాయి

పాలపుంతల ఆకాశమిస్తాయి

అదే గొడుగని

పరవశపు పచ్చిక కి నారు వేసే లోగా

అరచేతిలో వేపవిత్తు ఫక్కుమంటుంది!

చేదు మంచిదే….

కొంత బాల్యాన్ని అట్టిపెట్టుకో

కొద్ది దూరమైనా నమ్మకానికి అమ్మవుతుంది

లోపలి దారుల్లో తచ్చాడే కృష్ణబిలాన్ని పలకరించు

దానికి తెలిసిందల్లా

వటపత్రశాయిలా

అరచేత్తో పాదాన్ని నోటపెట్టుకున్న ఆ’మాయ’కమే…

మరపు మన్ను చల్లుకొచ్చే కాలం

యే విశ్వరూపం కోసం సిద్ధమవుతోందో…

బాలకృష్ణుడవ్వని మనసు

భూగోళమంతటి నిజాన్ని

పుక్కిటపట్టగలదు…

చేదుకీ నిజానికీ చెదలు పట్టదన్నంత నిజం ఇది..

-జయశ్రీ నాయుడు

మీ మాటలు

*