సిరికింజెప్పకుండా…

10578330_4804212320303_104074472_n

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

మీ మాటలు

*