ఓ ‘సీసా’ పద్యం!

10579813_4716432765869_1161298467_n

-మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

మీ మాటలు

  1. good.

మీ మాటలు

*