సిక్కోలు బుక్ ట్రస్ట్ “మన ప్రపంచం” ఆవిష్కరణ

Invitation

మీ మాటలు

  1. balasudhakarmouli says:

    అల్ ది బెస్ట్ – దుప్పల రవికుమార్ గారూ…..

  2. Manjari Lakshmi says:

    ఏ ఊళ్లో జరుగుతున్దండీ ఈ ఆవిష్కరణ

  3. దుప్పల రవికుమార్ says:

    శ్రీకాకుళంలోనండీ. కథానిలయం ఆల్మోస్ట్ ఫేమస్ కదాని వూరు పేరు రాయలేదు.

మీ మాటలు

*