వీలునామా – 43 వ భాగం

veelunama11

ఆశా- నిరాశా

 

మిసెస్పెక్చెప్పినవింతకథనుబ్రాండన్ఆసాంతమూఅడ్డుచెప్పకుండావిన్నాడు. విన్నతర్వాతఏమనాలోఅతనికితోచలేదు. కొంచెంసేపుఆలోచించినతర్వాత, అతను

“అయితేనువ్వుతర్వాతఎప్పుడైనాఆపిల్లాణ్ణిపోగొట్టుకున్నఆవిడనికలిసేప్రయత్నంచేసావా?”

“ఎలాచేస్తాను? ఆరాత్రికేపడవఎక్కిసిడ్నీవెళ్ళిపోతిమి. ఆవిడపేరేమిటోకూడానాకుతెలియదు. ఆవిడఎవరో, ఎక్కడవుందో, అసలిప్పుడుబ్రతికుందోలేదో, తనపిల్లాడుమారిపోయినసంగతిగుర్తుపట్టిందోలేదో, ఏదీతెలియదునాకు.”

“ఇదంతాఎప్పుడుజరిగింది?”

“సరిగ్గాముఫ్ఫైనాలుగేళ్ళక్రితం.”

“అప్పుడులండన్లోమీరుబసచేసినసత్రంపేరుగుర్తుందా?”

“పేరుగుర్తుందికానీచిరునామాగుర్తులేదు.”

“మీరుప్రయాణించినపడవపేరు?”

“పేరుగుర్తులేదుకానీ, మేంబయల్దేరినతేదీసరిగ్గాగుర్తుంది. మే 14! ఆతేదీసాయంతోమనంపడవపేరుకనుక్కోలేమా? అమెరికాబయల్దేరినపడవసరిగ్గామర్నాడుబయల్దేరింది.”

“ఆవిడఅమెరికాప్రయాణంఅవుతున్నట్టునీకుగట్టిగాతెలుసా?”

“ఆసత్రంయజమానిమాఅమ్మతోచెప్తూవుంటేవిన్నా.”

నిట్టూర్చాడుబ్రాండన్.

“నిన్నూమీఅమ్మనీఉరితీసినాపాపంలేదు. డబ్బుకోసంపసిపాపనీతల్లినీవిడదీస్తారా? ఇంతకీమీరుసిడ్నీలోఎలాబ్రతికారు?”

“దర్జాగా! అదీహేరీపంపేడబ్బుఅందుతూవున్నంతకాలం.”

“ఫిలిప్స్మీకెక్కడకలిసాడు? అతనికీమీఅమ్మాయికీపెళ్ళెలాజరిగింది? కనీసంఆవిడైనానీసొంతకూతురేనాలేకమళ్ళీఎవరిదగ్గర్నించైనాఎత్తుకొచ్చావా?”

“ఆకృతఘ్నురాలునాకడుపునేచెడబుట్టిందిలే. దానిఅందచందాలన్నీనాపోలికేకదా? ఆఅందాన్నిఎరగాచూపిఫిలిప్స్లాటీడబ్బున్నమగవాణ్ణివలలోవేసుకోమనినేర్పిందినేనేకదా? అయితేఅదిచేసినపనిచూడు! అతన్నిఏకంగాపెళ్ళిచేసుకునినన్నొదిలివెళ్ళిపోయింది.”

“బ్రతికిపోయింది. సరే, ఇప్పుడీకథంతానేనుకాగితాల్లోరాస్తాను. నువ్వునిజమేననిసంతకంచేయాలి.”

బ్రాండన్ ఆమెచెప్పినకథంతా ఏవివరాలూమరిచిపోకుండా ఓపిగ్గా నాలుగుపేజీల్లోరాసి ఆమె ముందు పెట్టాడు.

“నేనుహేరీనిమభ్యపెట్టిపెళ్ళిచేసుకున్నసంగతికూడారాయాలా? దానికీఫ్రాన్సిస్వారసత్వానికీఏంసంబంధం?”

“అదంతానీకెందుకు? నువ్వడిగినకాగితంమీదనేనుసంతకంపెట్టాకదా? ఇందులోఏమీఅబధ్ధాలులేవుకదా? అన్నీనువ్వుచెప్పినసంగతులేకానీ, నేనేంకల్పించిరాయలేదుకదా? ఇహమాట్లాడకుండసంతకంపెట్టు,” చిరాగ్గాఅన్నాడుబ్రాండన్.

ఆ కాగితం మీద సణుక్కుంటూ సంతకం చేసింది మిసెస్పెక్. ఆ తర్వాత తనకీపెక్కీమధ్యనడిచినప్రేమాయణమూ, పెళ్ళివివరాలూచెప్దామనిఅనుకుందికూడాకానీబ్రాండన్ఎటువంటిఆసక్తీకనబర్చలేదు

“ఇంతకీనీకొకవిషయంచెప్పడమేమర్చిపోయాను. ఫ్రాన్సిస్కిక్రాస్హాల్ఎస్టేటువారసత్వంగారాలేదు. పెద్దాయనహొగార్త్రాసినవీలునామావల్లవచ్చింది. ఇప్పుడు నీ కథ వల్ల ఫ్రాన్సిస్హేరీహొగార్త్కొడుకు కాదన్న విషయం తెలిసినా ఒరిగేదేమీ ఉండదు. ఎస్టేటూ, ఆస్తీ అన్నిటికీ అతనే హక్కుదారు,”చావు కబురు చల్లగా చెప్పాడు బ్రాండన్. నిర్ఘాంతపోయింది మిసెస్పెక్.

“ఏమిటీ? వీలునామావల్లా? మరిఆసంగతిముందేఎందుకుచెప్పలేదు? అయితేఆఅక్కచెల్లెళ్ళకిడబ్బొచ్చేఅవకాశమేలేదన్నమాట. హయ్యో! నేనింకావాళ్ళకిఆస్తికలిసొస్తేనాకూకొంచెంబహుమానంఇస్తారనిఆశపడిఈకథంతానీకిచెప్పానే! పేపర్లోవీలునామాసంగతేమీరాయలేదే! విచిత్రమైన పరిస్థితులలో ఎస్టేటు హేరీహొగార్త్కొడుకనిచెప్పుకుంటూ వున్న ఫ్రాన్సిస్ ఎస్టేటు సొంతదారుడయ్యాడు అనిమాత్రమే వుంది పేపర్లో!”

“అయ్యో! అలాగా? ఆ వీలునామాలో ఫ్రాన్సిస్ ఆర్మిస్టవున్గా చలామణీ అవుతున్న ఫ్రాన్సిస్హొగార్త్కి ఆస్తీ ఎస్టేటూ డబ్బూ చెందవలసింది, అనివుంది.”

“మరింకేం? ఆపిల్లాడుఫ్రాన్సిస్ఆర్మిస్టవునూకాడు, ఫ్రాన్సిస్హొగార్తూకాడు. ఎవరోఅనామకుడు. ఈసంగతితెలిస్తేఅతన్నితన్నితగిలేసిమేనకోడళ్ళకేఆస్తిదక్కుతుందేమో! అప్పుడునావెయ్యిపౌండ్లమాటమరిచిపోరుగా?” ఇంకాఆశగాఅడిగిందిమిసెస్పెక్.

ఆమెవంకజాలిగాచూసాడుబ్రాండన్.

“కానీనీమాటలునమ్మేదెవరు? కోర్టుఎటువంటిఋజువులూలేకుండానువ్వుచెప్పేవిషయాలేవీనమ్మదు. అసలునువ్వుచెప్పేదంతానిజమనినాకేఅనిపించడంలేదు. ఫ్రాన్సిస్నీకుడబ్బుపంపడంలేదన్నకోపంతోఇదంతానువ్వేకల్పించివుండొచ్చుగా? ఎలాఋజువుచేస్తావీవింతకథను?”

“పాతపేపర్లుచూస్తేపిల్లాణ్ణిపోగొట్టుకున్నవివరాలేమైనాదొరకచ్చు. ఆలోచిస్తేఏదోమార్గంకనిపించకపోదు. అయినా, ఆచెల్లెలిమీదమనసుపడ్డట్టున్నావు, ఆపిల్లకీడబ్బొస్తుందంటేనువ్వేఅడ్డుపడుతున్నావే!”

మిసెస్పెక్నిరాశ తట్టుకోలేకుండావుంది. ఫ్రాన్సిస్దగ్గర్నించి డబ్బు వచ్చేటట్టయితే అతని తల్లిగా చలామణీ అవుదామని ఆమె తన పెళ్ళిసర్టిఫికేటూ, ఫ్రాన్సిస్పుట్టుకసర్టిఫికేటూ అన్నీ జాగ్రత్తగా దాచుకుంది. ఎప్పుడైతేఫ్రాన్సిస్తనవిన్నపాలుబేఖాతరుచేసాడో, అప్పుడుమేనకోడళ్ళపక్షానచేరాలనినిశ్చయించుకుంది. ఇప్పుడాదారీలేదనితెలియడంతోఆమెకిదిక్కుతోచడంలేదు.

“కనీసంఆవిడపేరైనాతెలిసుంటేపేపర్లోలోనోఅమెరికాలోనోవెతికేఅవకాశంవుణ్డేదేమో. నీకావిడపేరుకూడాతెలియదుకాబట్టిఇప్పూడుఇంకేమీచేయలేము.”

మిసెస్పెక్కోపంపట్టలేకపోయింది.

“ఎంతమోసం! డబ్బొస్తుందనిఆశపెట్టినాతోకథంతాచెప్పించిఇప్పుడేమీవీలుకాదంటావా? ముందాకాగితంఇటిచ్చేయ్!” అతనిపైకిదూకింది.

“ఆగాగుమిసెస్పెక్! నీకేమీభయంలేదు. ఈ కాగితంతో ఫ్రాన్సిస్ని ఎస్టేటు బయటకి వెళ్ళగొట్టలేని మాట నిజమే,కానీ దీన్లో వున్నది నిజమని నిరూపణ అయితే నీకు కనీసం అయిదు వందల పౌండ్లైనా ఇప్పిస్తా సరేనా? నేనూ ఫ్రాన్సిస్దగ్గరి స్నేహితులం, నా మాట అతనెన్నడూ కాదనడు.”

మళ్ళీ నివ్వెర పోయింది మిసెస్పెక్!

“ఏమిటీ? మీరిద్దరూస్నేహితులా? మరిఎందుకుఅంతలాఈకథంతాచెప్పించుకున్నావు? దీంతోనీకేమిటిప్రయోజనం?” అయోమయంగాఅడిగిందిమిసెస్పెక్.

“అది చెప్పినా నీకర్థం కాదులే,” నవ్వాడు బ్రాండన్, లేచి వెళ్ళబోతూ. “అసలిదంతా నీ వల్లే జరిగింది. తగుదునమ్మా అంటూ నువ్వు ఆరోజు అడ్డుపడకపోతే ఆపిల్లతో రెండు వందలకైనా ప్రోనోటు రాయించుకునేదాన్ని.”

“ఆపిల్లకిచిల్లిగవ్వకూడారాదాఆస్తిలోంచిఅనిఎన్నిసార్లుచెప్పినాఅర్థంకాదానీకు?” చిరాగ్గాఅన్నాడుబ్రాండన్.

“మాబాగాజరిగింది. నువ్వుఆఅమ్మాయినిపెళ్ళాడతావల్లేవుందే? నాకూతురిదగ్గరపనమ్మాయినీపెళ్ళాంఅవుతుందన్నమాట. పదిమందిలోనీకాతలవంపులైతేగానీతెలిసిరాదు.”కసిగాఅందిమిసెస్పెక్.

“ఇంకోముఖ్యమైనవిషయం. ఎట్టిపరిస్థితిలోనూనువ్వునీకూతురిఇంటికివెళ్ళగూడదు. వస్తేఫిలిప్స్చాలాకోపగిస్తాడు. నీకూతురిక్కూడాఆవిషయంఇష్టంలేదు.”

“అబ్బో! ఇన్నాళ్ళకిదానికితనతల్లిపనికిరాకుండాపోయిందన్నమాట. ఎంతడబ్బున్నా, ఎంతఖరీదైనబట్టలేసుకున్నానాకూతురుకాకుండాపోతుందా? ఈపెద్దవయసులోకన్నకూతురేనాకొకముద్దపడేయకపోతేనేనెలాచావను?”

“సరే, నేనుఫిలిప్స్తోమాట్లాడినీకేదైనాఏర్పాటుచేయడానికిప్రయత్నిస్తాలే. మళ్ళీనిన్నొచ్చికలుస్తా.” బ్రాండన్లేచిఎల్సీదగ్గరకువెళ్ళిపోయాడు.

ఆ కాగితం చదివి ఎల్సీ ఎంతో నిరుత్సాహపడింది.ఇలా కాగితమ్ముక్క కాకుండా, ఫ్రాన్సిస్హొగార్త్మామయ్య కొడుకు కాడు అని నిరూపించే ఇంకేదో గొప్ప ఆధారం వుంటుందని ఆశపడిందామే. అప్పటికే ఆమె ఊహా లోకంలో ఫ్రాన్సిస్జేన్పెళ్ళాడి సంతోషంగా కాపురం చేసేసుకుంటున్నారు. ఏం చేయాలో తోచలేదామెకి.

“సరే, ఇప్పుడేంచేద్దాం. ఈకాగితంలోవున్నఏవిషయాన్నీమనంనిర్ద్వంద్వంగానిరూపించలేం. అలాటప్పుడుఈసంగతిఫ్రాన్సిస్చెప్పాలావద్దా? అనవసరంగాఅతన్నిబాధపెట్టడంఅవుతుందేమో! ఈవిషయాన్నిఇంతటితోవదిలేద్దామా? పోనీజేన్నిసలహాఅడిగితేనో?”

“వొద్దొద్దుబ్రాండన్! ఇంతవరకూమనంఅక్కయ్యకిచెప్పకుండానేఅన్నీచేసాం. ఇప్పుడూమనమేనిర్ణయించుకుందాం. నాఅనుమానం, జేన్కూడానీలానేఈవిషయాన్నొదిలేయమంటుంది.”

“అయితేజేన్కిఫ్రాన్సిస్మీదపెద్దఇష్టంలేదేమో!”

“అలాకాదు. జేన్కినిజంగానేఅతనంటేచాలాఇష్టం. అయితేతనకోసంఫ్రాన్సిస్త్యాగంచేయడంఇష్టంలేదు, అంతే.”

“నేనైతేనీకోసందేన్నైనావదిలేస్తా, ఎల్సీ!”

“ఆసంగతినాకూతెలుసు. కానీనిజంగానాకోసంనువ్వేదైనావొదులుకోవల్సినపరిస్థితివొస్తుందనుకో, అదినాకిష్టంవుండదుగా? ఇదీఅలాగేనన్నమాట.”

“సరేఅయితేమరిఒదిలేద్దాం. ఇద్దరూవేరేవేరేపెళ్ళిళ్ళుచేసుకొనిస్థిరపడతారు.”

“నాకదీనచ్చడంలేదుబ్రాండన్. ఒకరినిమనసులోవుంచుకొనిఇంకొకరినిపెళ్ళాడడంఎంతహీనమైనపని!నాఆలోచనప్రకారంజేన్, ఫ్రాన్సిస్ఒకరికోసంఇంకొకరుఒంటరిగాఉండిపోవడంమంచిది. జేన్కిమనఇంట్లోఎప్పుడూచోటువుంటుందిగాబ్రాండన్?”

“తప్పక! నీకాసందేహమేవొద్దు.”

“సరేఅయితేఈకాగితందాచేద్దామా?”

“ఉహూ! ఆకాగితంనేనుఫ్రాన్సిస్కిపంపిస్తాను. తనతల్లెవరోతెలుసుకునేహక్కుఅతనికుంటుందికదా? ఆతరవాతఏంచేయదల్చుకున్నాడన్నదిఅతనినిర్ణయం. కానీనిజాన్నిఅతనిదగ్గర్నుంచిదాచకూడదేమో! ఆకాగితంఇటివ్వుబ్రాండన్. నేనుఫ్రాన్సిస్కొకఉత్తరంరాసిదాంతోఈకాగితమూజతచేస్తాను. మనపెళ్ళివిషయంకూడాచెప్పలేదునేనింకాఅతనికి.”

“సరేనీఇష్టం. ఆచేత్తోనేమాఅమ్మకీఒకఉత్తరంరాసిపడెయరాదూ? కాబోయేకోడలిచదువూసంస్కారమూచూసిఅమ్మపొంగిపోతుంది. ఎడ్గర్ ఇహ బ్రహ్మచారి కొంపలో కాకుండా అత్తయ్య సంరక్షణలో వుండబోతాడని ఫానీ కూడా సంబరపడిపోతుంది.”

*********************************

మీ మాటలు

*