నిర్మల నది

 vamsee krishna

ఆమె ముందు మోకరిల్లాను
అపరిమితమైన  అనుకంపతో
ఆమె నా తలను స్పర్శించింది
నా లోలోపలి  పురా పాప భారమంతా
ఆమె స్పఅల్లకల్లోలమైంది ర్శలో  లయించింది
నీటి మీద పడవ  నడుస్తున్నట్టుగా
ఆమె కరుణ నన్ను నడుపుతోంది
జ్ఞాన చక్షువు తెరుచుకుని
శరీరం తనకు తానే  వెళ్ళిపోయింది
పడవ  లోకి నీళ్లు  చేరాయి
తెరచాప దిశను మార్చుకుంది
పడవ  ముందుకూ  వెనుకకూ  ఊగిసలాడుతోంది
ఉన్నట్టుండి
పెనుతుఫాను  చుట్టు ముట్టింది
నది అల్లకల్లోలమైంది
పడవ తిరగబడుతోంది
“భయమేస్తుందా ?” అన్నదామె
“ఉహూ , నువ్వు  వున్నావు కదా ” అన్నాను
ఆమె నవ్వి
హృదయంలోకి  నన్ను తీసుకుంది
నది  నిర్మలంగా  మారింది
– వంశీకృష్ణ

మీ మాటలు

*