అధివాస్తవ విస్మృతి

అధివాస్తవ విస్మృతి

ఈ నిరామయ సాయంత్రాన

ఎవరిని గుర్తుకు తెచ్చుకొని

రోదించను?

ఎత్తైన ఈ రెండు పర్వతాల మద్య

లోయలో

గుబురుగా ఎదిగిన పొదలతో

నా ఒంటరి సమాధి కప్పివేయబడివుంది

మెల్లగా, భ్రమలాగా

మేఘాలు భూమిని రాసుకొని వెళుతున్నాయి

ఒక్క జ్ఞాపకమూ గుర్తులేదు

కన్నీరు కార్చేందుకు ఒక్క జ్ఞాపకమూ గుర్తులేదు

ఈ రోజెవరో నా అజ్ఞాత సమాధి మీద

రెండు పుష్పాలు ఉంచారు

రెండు కన్నీటి బొట్లూ రాల్చారు

ఆమె ఎవరో గుర్తులేదు

ఒక్క జ్ఞాపకమూ గుర్తులేదు

కన్నీరు కార్చేందుకు ఒక్క జ్ఞాపకమూ గుర్తు లేదు

-శ్రీరామ్

శ్రీరామ్

మీ మాటలు

  1. balasudhakarmouli says:

    సంక్లిష్ట సామాజిక దశలో వొక మానసిక కల్లోలం సంగతి. కల్లోలాలన్నీ వ్యక్తీకరణలే. కవిత్వాలే. గాథలే !

  2. balasudhakarmouli says:

    వొక గాఢమైన వ్యక్తీకరణ ఈ కవిత !

  3. బాగుంది శ్రీరాం గారు

మీ మాటలు

*