చూపితివట నీ నోటను…!

10268220_4199379719866_273151692_n– మృత్యుంజయ్

11937_578811308820340_1396284388_n

మీ మాటలు

*