కొంగలు చెలగి…!

1060266_4115994795295_588718941_n

-మృత్యుంజయ్

11937_578811308820340_1396284388_n

మీ మాటలు

*