జస్ట్ ఫర్ యూ..

ప్రసాద మూర్తి

ప్రసాద మూర్తి

అక్షరాల్లేని కవిత కోసం

అర్థాల్లేని పదాల కోసం

పదాల్లేని భావాల కోసం

వర్ణాల్లేని చిత్రాల కోసం

రాగతాళలయరహితమైన

సంగీతం కోసం

పట్టాల్లేని రైలు కోసం

నగరాల్లేని నాగరికత కోసం

ఆఫీసుల్లేని ఉద్యోగాల కోసం

విడివిడి ఇళ్ళు లేని

అందమైన పల్లెకోసం

తుపాకులు సంచరించని  అడవి కోసం

నేను కాని నన్ను పిలిచే

నీవి కాని నీ చూపుల కోసం

నీకూ నాకూ మధ్య

అవసరాలేవీ  అవసరమేపడని

ఒక్క పలకరింత కోసం

ఒక్క కౌగిలింత కోసం..

17/10/2013

Salvador Dali Paintings 23

ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్

మూసేయ్

కొన్నిసార్లు కళ్లు మూసేయ్

కొన్నిసార్లు చెవులు మూసేయ్

వీలైతే అన్నిసార్లూ నోరు మూసేయ్

ఎందుకురా

హృదయాన్ని అలా బార్లా తెరిచి కూర్చుంటావ్?

నిశ్చల శూన్యంలోకి

చూపుల్ని బుడుంగ్ బుడుంగుమని విసురుతూ-

ఖాళీ ఇన్ బాక్స్ ని

క్లిక్కు క్లిక్కుమని నొక్కుకుంటూ నొచ్చుకుంటూ-

ఎందుకు చేతుల్ని

అలా చాపిచాపి నిల్చుంటావ్?

నిద్రపోతున్న రోడ్డు మీద

నీకు మాత్రమే వినిపించే

అడుగుల చప్పుడు కోసం ఒళ్ళంతా రిక్కిస్తూ-

మూసేయ్

చాచిన చేతుల్నిచటుక్కున

జ్ఞా పకాల జేబుల్లోకి తోసేయ్

మూసేయ్

గుండెనీ దాని గుర్తుల్నీ.

లేదంటే అదలా సొద పెడుతూనే ఉంటుంది

ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్.

-ప్రసాద మూర్తి

మీ మాటలు

  1. చాలా అద్భుతం గా వుంది మీ కవిత

  2. buchireddy gangula says:

    బాగున్నాయి — Prasad గారు
    ————————
    బుచ్చి రెడ్డి గంగుల

మీ మాటలు

*