‘రంగు రంగుల జ్ఞాపకాలు’…మీ ముంగిట్లో…వచ్చే గురువారం నుంచి…!

memories-1

రాత్రయింది. ఊరంతా చీకటి. కానీ ఊరు ఊరంతా సందడిగా ఉంది. ఆ రోజు మా ఊర్లో సినిమా ప్రదర్శిస్తున్నారు. బహుశా మా ఊర్లో అదే మొదటి సినిమా ప్రదర్శన అనుకుంటాను. అప్పటికి నా వయసు ఎంతో కూడా నాకు తెలియదు. ఊరిలోని పీర్ల చావిడి దగ్గర ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశంలో సినిమా ప్రదర్శన కి ఊరు ఊరంతా తరలి వచ్చింది. నిజానికి ఈ విషయాలేవీ నాకు గుర్తు లేవు. అసలు ఆ రోజు నేను ఎవరితో కలిసి సినిమాకెళ్లానో కూడా నాకు గుర్తు లేదు.

– సినిమా ఒక అందమయిన జ్ఞాపకం. అది నిజంలాంటి కల. కలలాంటి నిజం. ఈ రెండీటి మధ్యా ఊగిసలాడే మనం! ఆ జ్ఞాపకాల తెర తీస్తున్నారు వెంకట సిద్దా రెడ్డి మీ కోసం! నెలకో సారి మీ ముందు!

మీ మాటలు

*