నాటా -నవ్య వీక్లీ కథలూ కవితల పోటీ

NATA Navya Kathalu Kavitala poti

మీ మాటలు

  1. B.BUCHIREDDY says:

    ఇలాంటి కథల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు, తెలుగు రచయితలను అభివృద్ధి చేయటంలో ఇలాంటి పోటీలు చాలా ఉపయోగపడుతాయి

మీ మాటలు

*